CONSULTING

Home CONSULTING

Poprzez projekt JGBC chciałbym się z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami, przemyśleniami zarówno w zakresie analizy danych i zwiększenia efektywności funkcjonowania firmy, jak również poprzez wdrożenie modelu zarządzania firmą (a także swoim życiem), który zapewniając satysfakcję z działania, przyniesie korzyść w postaci bardzo dobrze, trwale prosperującej firmy i pozytywnego klimatu
organizacyjnego, które to elementy są nierozerwalnie ze sobą związane i są trudne do osiągnięcia w szczególności w dużych korporacjach.

 

Wśród obszarów współpracy znajdują się następujące jej elementy:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz analiza procesów produkcyjnych. Właściwa obserwacja, analiza i ocena Spółki stanowi jedynie wstępną i początkową fazę zwiększenia efektywności funkcjonowania, nad którą w większym lub mniejszym stopniu pracuje większość firm.  Przede wszystkim jednak ten punkt stanowi fundament przed kolejnym krokiem, bardziej wyrafinowanym o trwałym znaczeniu dla rozwoju organizacji – misja, wizja i strategia rozwoju.
 • Doradztwo biznesowe. Stworzenie i realizacja wizji i strategii firmy decydują o średnioterminowym rozwoju zarówno firmy, jak i pracującej w niej kadry. Jeśli jednak trwale chcemy zmienić organizację, to niezbędnym elementem jest Zarządzanie zmianą w firmie – stworzenie właściwej dla rozwoju kultury organizacyjnej, stworzenie odpowiedniego modelu przywództwa i stylu kierowania, które sprawią, że wizja i strategia nie będą plakatem na ścianie firmy i nie będą raz do roku angażować niektórych części kierownictwa firmy, ale będą trwałym elementem funkcjonowania całej organizacji.
 • Dla zapewnienia długoterminowego sukcesu i rozwoju Spółki, niezbędne jest utrwalanie wzorców zachowań, postaw. Temu będą służyć Szkolenia z zakresu przywództwa oraz Mentoring i coaching w biznesie. Celem współpracy nie jest zastąpienie aktualnie funkcjonujących procesów w firmie, ale wydobycie z procesów i z członków zespołu maksymalnego potencjału, co stworzy fundament pod trwały rozwój organizacji. Podstawowym założeniem osiągnięcia sukcesu jest fakt, że firm nie tworzą technologie i maszyny, ale ludzie i procesy, którymi zarządzają.

Cel ostateczny naszej współpracy to Stworzenie Winning Team i Winning Company!

DORADZTWO STRATEGICZNE
I BIZNESOWE DLA FIRM

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga od świadomych przedsiębiorstw modyfikacji niegdyś przyjętej strategii biznesowej. Jeśli zatem chcą Państwo:

 • Zbudować przewagę konkurencyjną nad otoczeniem
 • Efektywnie się rozwijać lub wejść na nowe rynki
 • Dostosować swoją firmę do bieżących wyzwań oraz potrzeb
 • Szybko reagować na nowe zjawiska i zachodzące zmiany
 • nasze doradztwo strategiczne i biznesowe pozwoli Wam spojrzeć na swoją firmę z zupełnie innej strony, odkryć nowe ścieżki i kierunki jej rozwoju, a także wykorzystać czekające tuż za rogiem możliwości.

W ramach podejmowanych działań współpracujemy z naszymi Klientami nad nowym planem strategii oraz wizją rozwoju przedsiębiorstwa, a także sposobem jego organizacji. Wskazujemy również szanse i zagrożenia dla danej branży oraz najlepsze metody przeciwdziałania im (analiza SWOT). Aby nasza pomoc przyniosła wymierny skutek, w pierwszej kolejności koncentrujemy się jednak na dogłębnym zrozumieniu przyjętego modelu biznesowego. Indywidualne podejście do każdego Klienta, poznanie wszystkich szczebli w przyjętym systemie, a także dokładna analiza danych i procesów gwarantują najwyższą skuteczność naszych działań.

ZWIĘKSZENIE ZYSKOWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Usługi doradztwa strategicznego i biznesowego świadczone przez naszych ekspertów mają na celu dokładne i szczegółowe zaplanowanie lub zmodyfikowanie strategii rozwoju firmy. W następstwie tych działań nasi Klienci będą mogli płynnie dostosować się do zmian rynkowych, a także uzyskać trwałą przewagę nad konkurencją.

Podczas planowania, dokonywania analiz oraz zapoznawania się ze strukturą firmy przyświeca nam jeden cel
zwiększenie zyskowności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest on możliwy do
osiągnięcia przede wszystkim poprzez optymalizację procesów oraz minimalizację kosztów jego prowadzenia. Zredukowanie wydatków, jakie ponosi przedsiębiorstwo to jeden z podstawowych i kluczowych czynników, wpływających na jego prężny rozwój.

W JG Business Consulting podchodzimy do tego zadania kompleksowo i w pełni indywidualnie. Podstawowym narzędziem, jakie wykorzystujemy na tym obszarze, jest mapowanie procesów połączone z dokładną analizą danych. Tylko w ten sposób możemy otrzymać pełen obraz i profil funkcjonowania przedsiębiorstwa, z którego następnie wyłonimy ewentualne obszary, wciąż pozwalające na zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów.

Profesjonalna mapa procesów biznesowych pozwala wychwycić liczne nieprawidłowości, zarówno w zakresie samych wpływów i wydatków, jak i innego rodzaju nieefektywności, które nie są widoczne bez wyczerpującej i wszechstronnej analizy.

SZKOLENIA Z ZAKRESU
PRZYWÓDZTWA

Zarządzanie zasobami ludzkimi / zarządzanie organizacją to nie lada wyzwanie, wymagające nie tylko odpowiednich umiejętności i wiedzy, ale także osobowości i siły charakteru. Każda osoba, piastująca kierownicze stanowisko powinna odznaczać się odpowiednimi kompetencjami, które pozwolą jej budować zdrowe relacje i wysokie morale w swoim zespole, a także osiągać ambitne cele. W JG Business Consulting wiemy, w jaki sposób pomagać menadżerom stać się charyzmatycznymi liderami, doskonale znającymi swoją wartość i rolę, jaką odgrywają w firmie.

Jeśli pragną Państwo poszerzyć swoje kwalifikacje lub też nauczyć się efektywnego sposobu zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem, serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu przywództwa. Są to kursy, na których uczymy i pokazujemy, jak:

 • Być liderem świadomym, angażującym oraz dającym swoim pracownikom poczucie sensu
 • Rozpoznać, kształtować i doskonalić swój styl przywództwa oraz analizować własne zachowania
 • Budować relacje z podwładnymi, podnosić ich morale oraz skutecznie komunikować się z zespołami
 • Podejmować odpowiednie decyzje we właściwym czasie, nie ulegając presji
 • Motywować swoich pracowników
 • Rozwiązywać konflikty, przeprowadzać trudne rozmowy oraz we właściwy sposób komunikować błędy
 • Myśleć strategicznie, wyznaczać cele oraz zadania

INTERIM MANAGEMENT

W ramach JGBC umożliwiamy czasowe projektowe zarządzanie firmą w formie Interim Management. W związku z wieloletnim doświadczeniem w funkcjach CEO, Dyrektora Generalnego oraz CFO, oferujemy działania nakierowane na konkretne cele i rezultaty biznesowe wewnątrz przedsiębiorstwa, co w rezultacie wpłynie na zwiększenie wartości organizacji.

W ramach Interim Management oferujemy:

Funkcje:

 • CEO
 • Dyrektor Zarządzający
 • CFO/Dyrektor Finansowy
 • Dyrektor HR

Projekty:

 • Kompleksowy projekt Consultingowo-Coachingowy on site transformacji firmy w „Winning Team & Winning Organization” obejmujący analizę spółki i optymalizację jej funkcjonowania wraz ze szkoleniami kadry menadżerskiej, pracowników, coachingiem i mentoringiem 1on1
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Audyt wewnętrzny organizacji
 • Restrukturyzacja firmy celem zwiększenia rentowności (restrukturyzacja organizacyjna, kosztowa, uruchomienie nowych zakładów)
 • Projekt zwiększenia satysfakcji i motywacji pracowników

ANALIZA FINANSOWA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Analiza finansowa jest źródłem kluczowych informacji o firmie oraz podstawą diagnozy jej sytuacji gospodarczej. Pozwala określić stan, w jakim obecnie znajduje się nasze przedsiębiorstwo, a także prognozować szanse jego dalszego rozwoju. Jest ważna nie tylko dla samej kadry kierowniczej i zarządzającej, ale również wielu innych, zewnętrznych podmiotów, które z różnych przyczyn mogą być zainteresowane jego kondycją. Jeśli pragną Państwo uzyskać rzetelne wyniki analizy finansowej, kluczową rolę odgrywają w tym przypadku dostarczone dokumenty. Są to przede wszystkim dane księgowe, sprawozdania finansowe oraz wynik analiz z lat poprzednich, jak również plany finansowe na kolejne lata.

Jedną z naszych specjalizacji jest świadczenie pomocy i wsparcia małym, średnim oraz dużym przedsiębiorcom w wykonaniu poprawnej i kompletnej analizy finansowej. Obejmuje ona:

 • Analizy i audyty
 • Przygotowanie prognozy finansowej

Wspólnie odkryjemy obszary, na których występują problemy w Państwa firmie, a ponadto ustalimy przyczyny ich powstawania. Profesjonalna ocena sytuacji finansowej umożliwi nam również określenie koniecznych do wprowadzenia zmian. Dzięki wynikom analizy dokonamy oceny działań zarówno całej organizacji, jak i jej poszczególnych struktur, czy wydziałów.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
W ORGANIZACJI

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – to słowa greckiego filozofa Heraklita z Efezu, które możemy odnieść również do biznesu. Każde współczesne przedsiębiorstwo bez względu na zakres, obszar i wielkość swojej działalności musi być przygotowane na zmiany. Gotowość to jednak nie wszystko. Konieczne jest również posiadanie wiedzy i umiejętności o sposobie ich wdrażania oraz zarządzania. To kluczowa zdolność biznesowa, która bardzo często decyduje o sukcesie naszej organizacji oraz przesądza jej dalszy byt. Zarządzanie zmianą w organizacji to złożony i wieloetapowy proces polegający na kontrolowaniu zachodzących w firmie zmian, które mogą dotyczyć różnych aspektów jej działalności. Inicjatorami oraz wykonawcami wszelkich transformacji są zawsze ludzie. Podczas wprowadzania zmian nie powinniśmy pod żadnym pozorem zapomnieć zatem o „ludzkim aspekcie”. Zanim przystąpimy do działania, musimy dokładnie zapoznać się z całą organizacją oraz osobami w niej zatrudnionymi.

Naszym celem jest doprowadzenie do skutecznej i efektywnej zmiany, która obejmie całe przedsiębiorstwo, przeniknie jego struktury oraz pozostanie w nim na dłużej. W jego osiągnięciu pomoże nam skoncentrowanie się na postawie liderów oraz dokładne poinformowanie, przeszkolenie i wdrożenie wszystkich pracowników. Zwłaszcza tych, którzy do zmian podchodzą z najmniejszym zaangażowaniem.